طرح های درمان خانواده مبتنی بر شرکت های کوچک و متوسط

نکته ۱

جهت محاسبه تعداد نفرات برای محاسبه حق بیمه خالص میبایست کلیه متقاضیان بیمه نامه(بیمه شدگان اصلی و افراد تحت تکفل درخواستی (بیمه شدگان فرعی) را بعنوان تعداد گروههای هدف در نظر گرفت.

فرانشیز:

فرانشیز تمامی بندهای مندرج در طرح ها برابر با ۱۰ درصد می باشد.

اضافه نرخ:

در صورت عدم وجود دفترچه بیمه‌گر پایه (تامین اجتماعی و …)، بیمه‌گذار می‌بایست ۱۸% اضافه نرخ پرداخت نماید.

بازه سنی و اضافه نرخ سنی:

ارائه پوشش به بیمه شدگان بیمه نامه های SME مطابق با روش اجرایی صدور بیمه‌نامه‌های درمان تکمیلی خانواده (PIP010)، از بازه سنی صفر تا ۷۰ سال تمام و بدون اضافه نرخ سنی امکان‌پذیر می‌باشد.